MEDICUS RIJBEWIJSKEURING
RIJGESCHIKTHEIDSONDERZOEK

VEELGESTELDE VRAGEN 

Hoe kan ik mijn afspraak wijzigen?

U kunt uw afspraak wijzigen of annuleren. Dit kan telefonisch via 085-06 06 169 of per mail info@medicusrijbewijskeuring.nl 

Waarom moet ik gekeurd worden?

CBR bepaald wie er gekeurd moet worden. De reden van verwijzing kan zijn: 

 • Keuring in kader van aanvraag gezondheidsverklaring (eigen verklaring)
 • Keuring in kader Vorderingsprocedure (mededelingsprocedure)
 • Keuring in kader van beëindiging alcoholslotprogramma (ASP).

Wanneer wordt het rapportage (opgesteld door de psychiater), naar het CBR verstuurd?

Het is afhankelijk van de type keuring hoe snel een rapportage gereed is om naar het CBR verstuurd te worden.  Als de ZD-code van de dossier bekend is bij de psychiater kan het rapport digitaal naar CBR verstuurd worden. 

 • ADHD, ADD, ASS, PDDnos keuringen. Het rapportage is in ongeveer 2 weken gereed om verstuurd te worden naar het CBR. 
 • Alcohol en Drugs keuringen. Het rapportage is in ongeveer 4 weken gereed om verstuurd te worden naar het CBR, maar is afhankelijk van de laboratorium uitslag. Hoe sneller de uitlag bekend is, hoe sneller het verstuurd kan worden. 
 • Alle overige Psychiatrische keuringen. Het rapportage is in ongeveer 4 weken gereed om verstuurd te worden naar het CBR. 
 • LET OP ! Rapportage wordt pas naar het CBR verstuurd nadat het factuur is voldaan.

Wordt het advies van Medicus Rijbewijskeuring altijd overgenomen door het CBR?

Nee, het advies van de psychiater wordt niet altijd overgenomen. De medische adviseur van het CBR neemt het rapport van de psychiater mee in de uiteindelijke beslissing. 

Kan ik een spoedprocedure aanvragen?

Het is mogelijk om een spoedprocedure te krijgen. Het verslag kan binnen 24 uur door de psychiater verstuurd worden naar het CBR. Echter is dit afhankelijk van de type keuring en de laboratorium uitslag. De kosten van een Spoedprocedure is € 100,00 euro (exc. BTW) extra bovenop het onderzoek bedrag. 

Kan ik mijn verslag ter inzage krijgen?

Het is mogelijk het rapportage van de psychiater ter inzage te krijgen. Dit kunt u tijdens het onderzoeksgesprek aangeven aan de psychiater. U kunt het ook opvragen via mail: info@medicusrijbewijskeuring.nl 

Het origineel rapport kunt u ook opvragen via het CBR zelf. 

Rapportage van de psychiater is een medische verslag en kan enkel per post verstuurd worden. 

Kan ik de psychiater telefonisch spreken?

Vragen aan de psychiater kunt u stellen via de mail info@medicusrijbewijskeuring.nl. 

Waar kan ik bloed of urine afgeven?

Wij adviseren u om naar de dichtbij zijnde ziekenhuis of prikpost te gaan bij u in de buurt (zie lijst van goedgekeurde ziekenhuizen door het CBR, die u meegestuurd krijgt per mail). In de regio van APELDOORN verwijzen wij naar de GELRE Ziekenhuis. 

Wat als ik het niet eens ben bet de uitslag van het CBR?

U kunt wanneer u niet eens bent met het definitieve uitslag van het CBR een herkeuring/ tweede onderzoek aanvragen om in bezwaar te gaan. Het verzoek tot een bezwaar procedure moet u bij CBR indienen, voor meer informatie kunt u terecht op de website van CBR: www.cbr.nl. 

Wat zijn de kosten van een onderzoek?

Medicus Rijbewijskeuring baseert de tarieven op de wettelijke geldende NZA tarieven. Op basis van daadwerkelijke duur van de keuring. Hieronder vindt u de opbouw van de meest gangbare onderzoeken. 

Tarieven Medicus Rijbewijskeuring Gezondheidsverklaring (eigen verklaring) keuringen per 1 januari 2023. 

Zie kopje "KOSTEN". Kan de factuur en kosten toegelicht worden?

Basistarief 

Onder het basistarief vallen de volgende verrichtingen: 15 minuten indirecte tijd en 15 minuten directe keuringstijd. De directe keuringstijd is de tijd die de psychiater en onderzochte daadwerkelijke samen hebben op locatie of Video Call (het psychiatrisch onderzoek, eventueel lichamelijk onderzoek etc.). Deze tijd wordt door de psychiater bijgehouden genoteerd en is terug te vinden op het factuur. 

Onder indirecte tijd wordt de tijd gerekend die nodig is voor het voorbereiden van de keuring, het interpreteren van eventuele laboratoriumuitslagen, overige medische informatie, het opstellen van de keuringsrapportage en de correspondentie en afhandeling van het dossier met secretariaat.

 

Toeslag directe tijd


Een psychiatrische keuring neemt in de regel meer dan 15 minuten directe tijd in beslag. De NZA stelt dat dan een toeslag in rekening gebracht mag worden, en hanteert daar de volgende regel voor:

 • Wanneer de directe tijd meer dan 15 minuten bedraagt, mag de psychiater een toeslag directe tijd van € 17,93 euro ex BTW per 5 minuten in rekening brengen.
 • Maximaal 6x toeslagen van 5 minuten directe tijd mogelijk.
 • Medicus Rijbewijskeuring rekent 3x toeslag directe tijd van € 17,93  euro ex BTW in rekening bovenop het basistarief van € 107,60 euro voor de volgende psychiatrische onderzoekingen: (Alcohol en Drugsonderzoek), (MCI, Cognitieve stoornis, Dementie), (Psychiatrische aandoening: Depressie, Bipolaire stoornis, Schizofrenie, PTSS etc).


Toeslag indirecte tijd


Een psychiatrische keuring neemt in de regel meer dan 15 minuten indirecte tijd in beslag. De NZA stelt dat dan een toeslag in rekening gebracht mag worden, en hanteert daar de volgende regel voor:

 • wanneer de indirecte tijd meer dan 15 minuten bedraagt, mag de psychiater een toeslag indirecte tijd van € 53,79 euro ex BTW per 15 minuten in rekening brengen.
 • De toeslagen voor indirecte tijd voor psychiaters kunnen bij specifieke ziektebeelden berekend worden; progressief neurologische en neuromusculaire ziektebeelden, dementie, persoonlijkheidsstoornissen en bij (een vermoeden van) alcohol- en/of drugsmisbruik.
 • Medicus Rijbewijskeuring brengt u 2x toeslagen indirecte tijd van € 53,79 euro (2 x € 53,79 is € 107,58 ) ex BTW in rekening bovenop het basistarief van 107,60 euro.

 

 

Kan de factuur contant betaald worden?

U mag gepast contant betalen aan het eind van uw keuring, u zult van de psychiater een betaalbewijs meekrijgen. 

Wordt de factuur door de zorgverzekeraar vergoed ?

De factuur dient direct aan Medicus Rijbewijskeuring betaald te worden. U kunt het zelf proberen te declareren bij uw zorgverzekeraar. 

Zijn er kosten voor een laboratorium onderzoek (drugsonderzoek / alcoholonderzoek)?

Ja, de laboratorium onderzoek kosten zijn apart. Deze dient u af te rekenen met de betrokken ziekenhuis of prikpost. 

 Waarom moet ik mij legitimeren?

De psychiater zal u voorafgaand aan de keuring vragen om zich te legitimeren met een geldige legitimatiebewijs, zoals een paspoort of identiteitskaart. Dit zal ook vermeld worden in het rapport en is verplicht om vast te stellen dat de juiste persoon zich heeft aangemeld bij de psychiater. 

 Wat zijn mijn rechten?

U mag de keurend arts vragen inzage te krijgen in het keuringsrapport om na te gaan of u een beroep wilt doen op het correctie en blokkeringsrecht. Blokkeringsrecht houdt in dat u naast het recht van inzage in het rapport van de psychiater ook kunt aangeven dat u niet wilt dat het rapport aan het CBR wordt gestuurd.

Aan het eind van het onderzoekgesprek zal de psychiater u vragen of u gebruik wilt maken van het inzage, correctie en of blokkeringsrecht. U zult een formulier ontvangen om hiervoor te teken (toestemmingsverklaring). 

Wat is Inzage, Correctie en / of blokkeringsrecht?

U kunt gebruik maken van uw recht op correctie of blokkering van het keuringsrapport. Dit moet u aangeven in uw toestemmingsverklaring. De toestemmingsverklaring krijgt u tijdens het gesprek met de psychiater, deze zal met u doorgenomen worden. Als er sprake is van een video call, ontvangt u de toestemmingsverklaring per mail om te ondertekenen. Het ondertekende formulier moet binnen 7 dagen terug gestuurd worden per mail of per post. 

Inzagerecht

Inzagerecht: het recht om het keuringsrapport in te zien.

Indien u wilt dat u het rapport van de psychiater ter inzage krijgt. Moet u dit tijdens het keuringsgesprek aangeven of aanvragen via de mail: info@medicusrijbewijskeuring.nl 

Correctierecht 

Correctierecht: het recht om de keurend medisch specialist te verzoeken feitelijke onjuistheden in het rapport te corrigeren (zoals: data, spelling van namen, adresgegevens, etc.). 

Bij een verzoek om correctie dient het te gaan om feiten en niet om meningen. Als er sprake zou zijn van een feitelijke onjuistheid inzake de persoon of omstandigheden kan correctie aangevraagd worden. In het geval het gaat om een mening die is toegedaan dat iets in de bevindingen, beschouwingen of de conclusie van het rapport anders zou moeten, is de bezwaarprocedure bij het CBR (tegen het besluit dat is gebaseerd op het betreffende rapport) de aangewezen weg. Van belang is daarbij dat de keurend specialist de deskundige is die specifiek is aangesteld om te keuren op basis van zijn expertise. Er bestaat dus geen recht voor betrokkene om de professionele mening van de specialist te corrigeren.

Indien u feitelijke onjuistheden in het rapport aantreft, bijvoorbeeld een onjuiste datum of naam, geeft u dat aan Medicus Rijbewijskeuring. Het recht op correctie heeft geen betrekking op de specialistische bevindingen en getrokken conclusies. Na ontvangst van de door u voorgestelde correcties, zal de specialist u daar in elk geval een korte schriftelijke reactie op geven. 

Blokkeringsrecht 

Blokkeringsrecht: het recht om aan te geven dat het rapport niet door de keurend medisch specialist aan het CBR mag worden verzonden. 

Indien u wilt voorkomen dat informatie uit het (gecorrigeerde) keuringsrapport kenbaar wordt gemaakt aan het CBR, kunt u verzending van het keuringsrapport aan het CBR blokkeren. 

Let op: het CBR zal bij gebruik van het blokkeringsrecht uw rijbewijs ongeldig verklaren (Vorderingsprocedure; artikel 132, 1e en 2e lid Wegenverkeerswet 1994) of weigeren een Verklaring van geschiktheid af te geven (Gezondheidsverklaringsprocedure; artikel 97, vierde lid, Reglement rijbewijzen). Dit, vanwege het niet-meewerken aan het onderzoek en het ontbreken van het onderzoeksrapport. 

U krijgt na het blokkeren van het rapport in de Vorderingsprocedure of de Gezondheidsverklaringsprocedure gedurende één jaar na de datum van de keuring of het onderzoek geen verklaring van geschiktheid in het rijbewijzenregister geregistreerd (artikel 97, vierde lid, Reglement rijbewijzen). 

Wat is het resediefvrije periode in het onderzoek alcohol en drugs?

Een recidiefvrije periode is een periode waarin u vrij bent van alcohol- en drugsmisbruik of verslaving.

Volgens de Regeling eisen en geschiktheid, paragraaf 8.8, moet een recidiefvrije periode van één jaar zijn verstreken voordat een nieuwe keuring zinvol is. De recidiefvrijeperiode is ingesteld in verband met het grote risico van terugval binnen het eerste jaar na stoppen met misbruik van alcohol en/of drugs. Een recidiefvrije periode gaat in als er bij u een zogenaamde stopdatum is vastgesteld. Dit is de datum waarop u volgens het onderzoek gestopt zou zijn met misbruik van alcohol en/of drugs. Als er bij u sprake is van een stopdatum, dan kunt u deze datum vinden in de voorlopige uitslag van het onderzoek en het besluit tot ongeldigverklaring van het rijbewijs. Als deze datum niet kan worden vastgesteld en u volgens het onderzoek dus niet gestopt zou zijn, wordt de stopdatum niet bepaald. Het recidiefvrije jaar kan dan niet eerder ingaan dan op de eerste dag na het laatste onderzoek.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van CBR.


Voor verder informatie verwijzen wij naar de website van CBR. Tel: 088 227 77 00

Voor verder informatie over de tarief bepaling verwijzen wij naar NZA


 


 


 

 

 


 


 


 


 


 


 

                                                                                                                                                                                                

 
E-mailen
Bellen
Map
Info