MEDICUS RIJBEWIJSKEURING
RIJGESCHIKTHEIDSONDERZOEK

RECHTEN EN PLICHTEN

Legitimatieplicht. 

De keurend arts zal u voorafgaand aan het onderzoek vragen naar een legitimatiebewijs, zoals een geldig paspoort of identiteitskaart. Dit is van belang voor het vaststellen van uw identiteit. In het keuringsrapport zal de keurend arts aangeven hoe u zich heeft gelegitimeerd. 


Inzagerecht

Inzagerecht: het recht om het keuringsrapport in te zien.

Indien u wilt dat u het rapport van de psychiater ter inzage krijgt. Moet u dit tijdens het keuringsgesprek aangeven of aanvragen via de mail: info@medicusrijbewijskeuring.nl 


Correctierecht 

Correctierecht: het recht om de keurend medisch specialist te verzoeken feitelijke onjuistheden in het rapport te corrigeren (zoals: data, spelling van namen, adresgegevens, etc.). 

Bij een verzoek om correctie dient het te gaan om feiten en niet om meningen. Als er sprake zou zijn van een feitelijke onjuistheid inzake de persoon of omstandigheden kan correctie aangevraagd worden. In het geval het gaat om een mening die is toegedaan dat iets in de bevindingen, beschouwingen of de conclusie van het rapport anders zou moeten, is de bezwaarprocedure bij het CBR (tegen het besluit dat is gebaseerd op het betreffende rapport) de aangewezen weg. Van belang is daarbij dat de keurend specialist de deskundige is die specifiek is aangesteld om te keuren op basis van zijn expertise. Er bestaat dus geen recht voor betrokkene om de professionele mening van de specialist te corrigeren.

Indien u feitelijke onjuistheden in het rapport aantreft, bijvoorbeeld een onjuiste datum of naam, geeft u dat door aan Medicus Rijbewijskeuring. Het recht op correctie heeft geen betrekking op de specialistische bevindingen en getrokken conclusies. Na ontvangst van de door u voorgestelde correcties, zal de behandelaar u daar in elk geval een korte schriftelijke reactie op geven. 


Blokkeringsrecht 

Blokkeringsrecht: het recht om aan te geven dat het rapport niet door de keurend medisch specialist aan het CBR mag worden verzonden. 

Indien u wilt voorkomen dat informatie uit het (gecorrigeerde) keuringsrapport kenbaar wordt gemaakt aan het CBR, kunt u verzending van het keuringsrapport aan het CBR blokkeren. 

Let op: het CBR zal bij gebruik van het blokkeringsrecht uw rijbewijs ongeldig verklaren (Vorderingsprocedure; artikel 132, 1e en 2e lid Wegenverkeerswet 1994) of weigeren een Verklaring van geschiktheid af te geven (Gezondheidsverklaringsprocedure; artikel 97, vierde lid, Reglement rijbewijzen). Dit, vanwege het niet-meewerken aan het onderzoek en het ontbreken van het onderzoeksrapport. 

U krijgt na het blokkeren van het rapport in de Vorderingsprocedure of de Gezondheidsverklaringsprocedure gedurende één jaar na de datum van de keuring of het onderzoek geen verklaring van geschiktheid in het rijbewijzenregister geregistreerd (artikel 97, vierde lid, Reglement rijbewijzen). 


Machtiging

U kunt iemand anders machtigen om een beslissing te nemen ten aanzien van het inzage- of blokkeringsrecht. Hiervoor is wel een schriftelijke machtiging nodig waarin u aangeeft dat de betreffende persoon gemachtigd is. Deze machtiging moet ook door uzelf ondertekend zijn. Voor de goede orde dient u uiteraard wel zelf aanwezig te zijn bij de keuring.


Herkeuringsrecht

Het herkeuringsrecht geeft u het recht om opnieuw gekeurd te worden. Hiervan kunt u gebruik maken als u het niet eens bent met de uitslag van de rijbewijskeuring. Deze herkeuring kunt u alleen aanvragen bij het CBR, dus niet bij Medicus Rijbewijskeuring. U kunt van dit recht gebruiken binnen 2 weken nadat u van het CBR het voorlopig besluit tot ongeldig verklaring van uw rijbewijs heeft ontvangen. De kosten van een herkeuringen komen voor uw eigen rekening. Het CBR zal na de herkeuring opnieuw een beslissing maken aan de hand van beide onderzoeken.


Bewaartermijn van keuringsgegevens

De keurend arts bewaart de keuringsgegevens tot de beslissing van het CBR onherroepelijk is geworden, dus tot het moment van de afronding van uw procedure bij het CBR. 

Als u gebruik maakt van blokkering en het rapport dus niet aan het CBR wordt gestuurd, dan worden de keuringsgegevens vernietigd door de keurend arts. 


Recht van bezwaar maken en beroep aantekenen tegen het besluit van het CBR.

Uiteraard heeft u ook het recht om bezwaar te maken en beroep aan te tekenen tegen het besluit van het CBR. Medicus Rijbewijskeuring staat hier echter buiten en heeft hier ook geen invloed op. U dient zo’n bezwaar of beroep dus ook in te dienen bij het CBR. Meer informatie daarover kunt u vinden op de website van het CBR.

 
E-mailen
Bellen
Map
Info